| Daftar

Jabatan Perangkaan
M A L A Y S I A
Department of Statistics
M A L A Y S I A

Selamat Datang ke Stats Geoportal Welcome to Stats Geoportal


Malaysia @ a Glance Kependudukan Sosial & Ekonomi Siri Masa Small Area Population Laporan
Malaysia @ a Glance Population Social & Economy Time Series Small Area Population Report

STATS GEOPORTAL merupakan gerbang kepada maklumat geostatistik berasaskan web yang membolehkan pengguna untuk mencari, mengakses, memapar dan mengeluarkan maklumat mengikut tema data penduduk/demografi, sosial dan ekonomi di pelbagai peringkat geografi.

STATS GEOPORTAL is a gateway to web-based geostatistics information that allows users to search, access, display and view information by population / demographic, social and economic data at various geographical levels." />